Energikartläggning

En energikartläggning är det bästa sättet att få kontroll på vilken energi som köps in och vad den inköpta energin används till.

Det är det första steget i allt arbete med energieffektivisering.

 

Genom en energikartläggning kan man se vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva att genomföra och man får en strukturerad bild av företagets totala energianvändning.

 

Energikartläggningen genomförs enligt modellen att kartlägga enhetsprocesser. Med hjälp av enhetsprocesserna får man fram en energibalans

för hela verksamheten. I kartläggningen ingår ett antal moment:

- Identifiering av enhetsprocesser

- Analys av energistatistik

- Mätningar av förbrukning, ppm, hPa, ºC, %rF, td ºC

- Beräkningar av förbrukning

- Sammanställning av energibalansdiagram.

Dessutom tar vi fram ett stort antal åtgärdsförslag med beräknade investeringskostnader, energibesparingar och återbetalningstider.

 

Kartläggning

Isolering

Isolering är den enskilt viktigaste faktorn för att konstruera ett energieffektivt hus.

Isoleringen kan stå för så mycket som 75 % av husets totala potential att minska energiförbrukningen.

 

Rapport innehåll

Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och transporter. All använd energi i form av värme, fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra energiformer ska kartläggas.

 

Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt fördelning av tillförd energi. Tillförd energi ska fördelas på verksamhetens olika produktionsprocesser, övriga processer som till exempel belysning, ventilation och lokalvärme samt leveranser till omgivande samhälle.

Förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende olika processer.

 

Kontakta oss